سردخانه : تاريخچه امكانات پذيرش

 تماس با ما

 
 
 

ظرفيت سردخانه 2400 تن مى باشد كه حدود 1200 تن زير صفر و 1200 بالاى صفر مى باشد و داراى سالن عمل آورى و سكوى بارگيرى و باسكول دقيق 60 تنى مى باشد.

اين سردخانه قادر به نگهدارى و عمل آورى انواع فراورده هاى خام دامى و ميوجات ميباشد.

اين سردخانه دارارى تونل انجماد به ظرفيت 20 تن كه قادر است فراورده هاى خام دامى را تا منفى 40- زير صفر منجمد نمايد.

اين سردخانه داراى 5 كمپرسور از نوع WM-18 و WM-24 ميباشد كه انرژى لازم را از طريق مايع آمونياك براى انباره ها و تونل انجماد تامين مينمايد.اين سردخانه داراى ژنراتور 250 كيلو واتى است كه در مواقع اضطرارى برق سردخانه را تامين مينمايد.

اين سردخانه داراى مسئول فنى است كه نظارت كامل بر ورود و خروج فراورده هاى خام دامى و انواع ميوه جات دارد.خصوصاً در رابطه با فراورده هاى خام دامى نظارت بسيار دقيق دارد.

سردخانه داراى 52 كارگر ميباشدكه تعداد 8 نفر در موتور خانه و تعداد 5 نفر در انبارها و تعداد 42 نفر درقسمت باغداری و كارهاى متفرقه فعاليت مينمايند.