سردخانه : تاريخچه امكانات پذيرش

 تماس با ما

 
 
 

نوع محصول :

اين سردخانه قادر به نگهدارى و عملآورى انواع فراورده هاى خام دامى و انواع ميوه جات و ساير مواد غذايى كه نياز به نگهدارى در دماى مناسب داشته باشد ، را ميباشد.

هزينه نگهدارى :

نرخ بر اساس تن در روز و متر مكعب ميباشد.حداقل ظرفيت ميبايست بالاى 100 تن ميباشد.
نحوه رزرو :

2 ماه قبل از ورود محصول با توناج بالا ميبايست قرارداد فى مابين سردخانه و مشترى منعقد گردد.

نحوه پرداخت :

پرداخت پول درسه مرحله بدين ترتيب قابل پرداخت است :3/1 قبل از قرارداد ، 3/1 اواسط قرارداد ، 3/1 قبل از تخليه كامل محصول.

شماره حساب شركت :

بانک ملت مرکزی شعبه کازرون : حساب جام بنام شرکت ایمن برودت ساز

شماره حساب : 75 / 310