سردخانه : تاريخچه امكانات پذيرش

 تماس با ما

 
 
 

مجتمع برودتی برادران پدرام

اين سردخانه در سال 1356تاسيس شد و در سال 1/12/1378 از بخش دولتى ( شيلات ايران ) به بخش خصوصى واگذار شد و تحت عنوان مجتمع برودتى برادران پدرام فعاليت خود را آغاز نمود.

در تاريخ 25/6/1385 جهت روان شدن امور ادارى و استفاده بهينه از تسهيلات با تغيير نام شركت بنام شركت ايمن برودت ساز كازرون با شماره ثبت 931 به فعاليت شركتى خود ادامه داده است.

مساحت كل زيربنا سردخانه 2/3298 متر مربع ميباشد و در زمينى به مساحت 30000 متر مربع واقع شده است.

اين سردخانه داراى پروانه تاسيس شماره 6002 و پروانه بهره بردارى 108134083 مورخ 8/12/1383 و با نظارت دقيق مسئول فنى كه به تائيد ارگان ذيربط رسيده است فعاليت مينمايد