سردخانه :  تاريخچه امكانات پذيرش

 تماس با ما

 
 

   مجتمع برودتی برادران پدرام

   تلفن :2437 227 721 98 +

   فكس :3056 227 721 98 +

   همراه :3336 121 917 98 + ، همراه :0136 121 917 98 +

   پست الكترونيكى : coldstore@iranpedram.com

   آدرس : استان فارس ،شهرستان كازرون ، كيلومتر 12 جاده كازرون-شيراز ، مجتمع برودتی برادران پدرام.