حمل و نقل دريايي: تاريخچه شناور خدمان

تماس با ما

 
 
 

خدمات و سرويس :

حمل و نقل دريايى كالا از بنادر ايران به كشورههاى عربى حوزه خليج فارس و ساير نقاط دنيا.

قبول چارترر به كليه شركتها اعم از شركت نفت.