حمل و نقل دريايي: تاريخچه شناور خدمان

تماس با ما

 
 

پست الكترونيكى : vessel@iranpedram.com

مدیر عامل : آقای محمد پدرام همراه : 3336 121 0917

رئیس هئیت مدیره : اقای مهدی برزه

درس : استان هرمزگان ، بندر لنگه ،بندر چارک ، شركت حمل و نقل دريايى اعتماد جنوبa.