حمل و نقل دريايي: تاريخچه شناور خدمان

تماس با ما

 
 
 

شناور :


لندينگ گرافت کازرون 1 كه زير نظرشركت اعتماد جنوب بوده و در حال حاضر چارترر شركت ملى حفارى ميباشد

كشتى 1200 تنى کازرون 2 كه در حال حاضر در خط بين كيش و چارك مشغول فعاليت ميباشد.