سنگ شكن : درباره ما خدمات

تماس با ما

 
 

خدمات :

صادرات تمام سنگهاى شكسته در اندازه هاى مختلف به كشورهاى عربى حوزه خليج فارس و ساير نقاط دنيا ، شركتهاى منطقه نفتى پارس جنوبى.

قبول چارترر به كليه شركتها اعم از شركت نفت